علم و دانش 176

خون قلب توسط کدام دریچه ها از قلب خارج می شود

پاسخ — سینی

طراح سوال — farnaz_hnd33