علم و دانش 530

ریه راست چند لوب دارد

پاسخ — 3

طراح سوال — ◊??zahra??◊