علم و دانش 159

چه نوع رگی خون را از قلب به شش میبرد و رنگ خون آن چه رنگی است

پاسخ — سرخرگ.تیره

طراح سوال — sh.sina.sh