علم و دانش 408

هرم های کلیه در کدام بخش آن قرار دارند

پاسخ — بخش مرکزی

طراح سوال — dash3m