علم و دانش 262

اولین علامت بیماری عفونی در بدن چیست

پاسخ — تب

طراح سوال — elena.ha