کدام یک از سیارات زیر قمر ندارد

علم و دانش 828

کدام یک از سیارات زیر قمر ندارد

پاسخ — زهره           گزینه های غلط (مشتری.نپتون.اورانوس)

طراح سوال — f.hzade