علم و دانش 224

طبق نظر مندلیف جدول تناوبی عنصرها در ابتدا بر چه اساسی استوار بود

پاسخ — افزایش عدد جرمی

طراح سوال — Tala.09