علم و دانش 527

مخترع ماشین بخار چه کسی بود

پاسخ — جیمز وات

طراح سوال — fardbod1320