علم و دانش 387

پاهای پرانتزی ناشی از کدام بیماری است

پاسخ — راشیتیسم

طراح سوال — Ramin.b74