علم و دانش 472

کدامیک حفاظ خوبی در برابر پرتوهای گاما است

پاسخ — سرب

طراح سوال — Chernobyl-NPP