علم و دانش 228

گاز نجیب کریپتون در ردیف چندم از جدول تناوبی قرار دارد

پاسخ — 4

طراح سوال — keyi