علم و دانش 87

در پرتو زایی چند نوع واپاشی وجود دارد

پاسخ — 3

طراح سوال — Alirezaw.ar7