کدام یک مسکن درد نیست

علم و دانش 1228

کدام یک مسکن درد نیست

پاسخ — دکسترومتورفان                      گزینه های غلط (بروفن.استامینوفن)

طراح سوال — dr_pharmacist