من ماهیچه ای غیر ارادی هستم که دقیقه ای کار نکنم کل بدن میمیرد