کدام یک از گزینه های زیر سوسپانسیون نیست

علم و دانش 965

کدام یک از گزینه های زیر سوسپانسیون نیست

پاسخ — آب و نمک                گزینه های غلط (آب لیمو.شربت خاکشیر.دوغ)

طراح سوال — sootedelmj