شعاع اتم ها در جدول مندلیف در یک دوره از چپ به راست چه تغییری میکنند

علم و دانش 717

شعاع اتم ها در جدول مندلیف در یک دوره از چپ به راست چه تغییری میکنند

پاسخ — کاهش میابد

طراح سوال — motii77