علم و دانش 380

کلروفیل در چه نوع جانداران یافت میشود

پاسخ — گیاهان

طراح سوال — neda8219