علم و دانش 386

CVA در علوم پزشکی مخفف چیست

پاسخ — سکته مغزی

طراح سوال — physiotherapist