علم و دانش 2

ماهی و هویج غذای کدام ویتامین هستند

پاسخ — A.D

طراح سوال — ramtinytj