چند قطعه استخوان غیر اسکلتی در بدن یک فرد عادی وجود دارد