برای تبدیل آب از مایع به بخار انرژی زیادی صرف شکستن کدام پیوند می شود