علم و دانش 43

کدامیک از نشانه های زیر نشانه کمبود هورمون سروتونین در خون نمیباشد

پاسخ — سرگیجه

طراح سوال — Erfan_AMZ