علم و دانش 523

فرمول شیمیایی ترکیب آب اکسیژنه چیست

پاسخ — H2O2

طراح سوال — dariush.tajabadi