علم و دانش 345

از اکسایش الکل نوع دوم کدام یک حاصل می شود

پاسخ — کتون

طراح سوال — ShahaabBM