علم و دانش 185

دریچه میترال در بین کدام دو حفره قرار دارد

پاسخ — دهلیز و بطن چپ

طراح سوال — mahabad.cr7