خون وریدی جمع شده از کل بدن به کدام حفره قلب وارد میشود

علم و دانش 799

خون وریدی جمع شده از کل بدن به کدام حفره قلب وارد میشود

پاسخ — دهلیز راست

طراح سوال — alireza.h88