علم و دانش 458

طولانی ترین دوره حاملگی را در میان حیوانات چه حیوانی دارد

پاسخ — فیل

طراح سوال — MrMA