علم و دانش 271

عامل اصلی شارش بار الکتریکی

پاسخ — اختلاف پتانسیل

طراح سوال — AmirHossein,79