علم و دانش 468

کدام یک از این حیوانات میتواند پرتوهای فروسرخ را ببیند

پاسخ — مار زنگی

طراح سوال — nastaran.mn