علم و دانش 498

در اصطلاح علمی به سنگ کره چه گفته می شود

پاسخ — لیتوسفر

طراح سوال — maryam800830