علم و دانش 121

هورمون های کدام غده ما را برای مقابله با شرایط پر استرس یاری می کند

پاسخ — فوق کلیوی

طراح سوال — alivazife1