برای جداسازی مخلوط مواد مایع بر اساس تفاوت نقطه ی جوش از چه دستگاهی استفاده می شود

علم و دانش 1035

برای جداسازی مخلوط مواد مایع بر اساس تفاوت نقطه ی جوش از چه دستگاهی استفاده می شود

پاسخ — دستگاه تقطیر

طراح سوال — amir007ilam