علم و دانش 403

اختراع رادیو به نام چه کسی ثبت شده

پاسخ — مارکونی

طراح سوال — mehdi_aghamohsni