علم و دانش 67

جیمز چادویک فیزیکدان بریتانیایی در سال 1935 به این خاطر جایزه نوبل را بدست آورد

پاسخ — کشف نوترون

طراح سوال — amin:sn