علم و دانش 457

پیوند شیمیایی فلز و نافلز چیست

پاسخ — یونی

طراح سوال — Malihe273