علم و دانش 379

کاشف گروه های خونی کیست

پاسخ — کارل لندشتاینر

طراح سوال — Noosh_rz