علم و دانش 254

وظیفه قسمت پیشانی مغز کدام گزینه است

پاسخ — دقت و تمرکز

طراح سوال — a.d.king