علم و دانش 144

کدام ماده جزو مواد پروتئین جانوری نیست

پاسخ — نان

طراح سوال — معجون مرگ