علم و دانش 521

قرار گرفتن منظم ستارگان نورانی چه چیز نامیده می شود

پاسخ — صورت فلکی

طراح سوال — taha.ali