علم و دانش 223

گره حیات به کدام یک از قسمت بدن میگویند

پاسخ — بصل النخاع

طراح سوال — Arshiyaasal