علم و دانش 90

ترکیب شیمیایی جوهر نمک کدام گزینه هست

پاسخ — اسید کلریدریک

طراح سوال — mostafa7615