به ترتیب از سطح به درون دندان انسان شامل چه قسمت هایی است

علم و دانش 1091

به ترتیب از سطح به درون دندان انسان شامل چه قسمت هایی است

پاسخ — مینا.عاج.پالپ

طراح سوال — kowsarghasemi